đáp án vở bài tập toán lớp 4

Giải bài xích tập luyện tự động đánh giá trang 94, 95 Vở bài xích tập luyện (VBT) Toán lớp 4 tập luyện 1. Câu 1: Mỗi bài xích tập luyện tiếp sau đây với nêu tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D…

Phần 1.

Bạn đang xem: đáp án vở bài tập toán lớp 4

Mỗi bài xích tập luyện tiếp sau đây với nêu tất nhiên một vài câu vấn đáp A, B, C, D. Hãy khoanh tròn trặn vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích.

1. Phép nằm trong 572863 + 280192 với sản phẩm là:

A. 852955                                 B. 853955

C  853055                                 D. 852055

2. Phép trừ 728035 – 49382 với sản phẩm là:

A. 678753                                 B. 234215

C. 235215                                 D. 678653

3. Phép nhân 237 × 42 với sản phẩm là:

A. 1312                                     B. 1422

C. 9954                                     D. 8944

4. Kết trái khoáy của tính phân tách 9776 : 47 là

A. 28                                         B.208

C. 229 (dư 13)                           D. 1108

5. Số phù hợp nhằm ghi chép vô khu vực chấm của 3m25dm2 = ……… dm2  là:

A. 35                                         B. 350

C. 305                                       D. 3050

Phần 2.

1. Ba hình chữ nhật (1), (2), (3) với nằm trong chiều lâu năm và chiều rộng lớn, xếp lại trở thành hình vuông vắn với cạnh là 12 cm

Viết tiếp vô khu vực chấm:

a) Cạnh BM nằm trong vuông góc với những cạnh: ………………

b) Cạnh AB nằm trong tuy nhiên song với những cạnh: ………………

c) Diện tích của từng hình chữ nhật (1), (2), (3) là: ………

d) Diện tích hình vuông vắn ABMN là: ………………

2. Một team người công nhân vô nhì ngày sửa được 3450 m lối. Ngày loại nhất sửa được thấp hơn ngày loại nhì 170m lối. Hỏi thường ngày team sửa được từng nào mét đường?

Bài giải:

Phần 1:

1 – C

Xem thêm: xóa người trong ảnh online

2 – D

3 – C

4 – B

5 – C

Phần 2:

1.

Viết tiếp vô khu vực chấm:

a) Cạnh BM nằm trong tuy nhiên song với những cạnh:

AN, AD, DK, KN

b) Cạnh AB nằm trong tuy nhiên song với những cạnh:

CD, HK, MN

c) Diện tích của từng hình chữ nhật (1), (2), (3) là:

S1 = S2 = S3 = (12 : 3) × 12 = 48 (cm2)

2.

Tóm tắt

Một team công nhân

Hai ngày sửa được: 3450 m

Ngày loại nhát sửa thấp hơn ngày loại nhì 170m

Mỗi ngày sửa được:…..m?

Bài giải

Hai chuyến số mét lối ngày loại nhì sửa được là:

3450 + 170 = 3620 (m)

Số mét lối ngày loại nhì sửa được là:

3620 : 2 = 1810 (m)

Số mét lối ngày loại nhất sửa được là:

1810 – 170 = 1640 (m)

Xem thêm: chế độ tiết kiệm pin

Đáp số: ngày loại nhất 1640 m

             Ngày loại nhì 1810 m

willthatbeall.net