he last had his eyes tested ten months ago.

Congchuc24h.com nối tiếp trình làng với chúng ta cỗ Đề đua trắc nghiệm ôn thực thi chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng ngàn đề trắc nghiệm và đáp án mang lại chúng ta demo mức độ. 

Các cỗ đề đua trắc nghiệm giờ đồng hồ anh tiếp sau đây được tổ hợp kể từ những thắc mắc vô cỗ đề “500 thắc mắc trắc nghiệm công chức môn giờ đồng hồ anh với đáp án” (Các chúng ta ấn thẳng vô lối liên kết nhằm tải về tư liệu về miễn phí).
Ngoài rời khỏi, những chúng ta có thể coi chuỗi những bài xích viết tài liệu giờ đồng hồ anh ôn thực thi chức viên chức đã đăng lên bên trên website
Đề đua trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh với 30 câu trắc nghiệm đích thị sai rất có thể sử dụng ôn đua mang lại toàn bộ những nghành nghề công chức, viên chức, nhà giáo, viện kiểm sát …., chúng ta thực hiện không còn nút kiểm tra thành quả tiếp tục xuất hiện. Để coi thành quả chúng ta tuân theo chỉ dẫn của trang web.
Nếu với sơ sót, chúng ta thẳng comment bên dưới, AD tiếp tục sửa thắc mắc. Chúc chúng ta ôn đua hiệu quả!

Bạn đang xem: he last had his eyes tested ten months ago.

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Are you fed up ……… this job? Câu 2: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn’t ……….doing the ironing, as she didn’t want to tướng go out anyway. Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. There has been a lot of ……… against nuclear weapons. Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to tướng the sentence given. The holiday wouldn’t have cost sánh much if they hadn’t gone abroad. Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Her math result is ………than her English result. Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Câu 9: Choose the word or phrase which best completes the sentence. A year ago he left EMI and formed a new company , New Media Systems, which              in multimedia programmes. Câu 10: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I don’t have many friends and I feel lonely. I wish I ………… Câu 11: Choose the best sentence made from the cues given. not until/ he / grow / understand / the matter. Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to tướng the sentence provided “Would you lượt thích some more beer?” he asked. Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them. Câu 14: Choose the sentence that is closest in meaning to tướng the sentence provided “If I were you, I would go to tướng see the doctor”, David said to tướng Claudia. Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. At lon         the government is starting to tướng listen to tướng our problems. Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to tướng the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago. Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               . Câu 18: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them. Câu 19: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people are born rich;                        are born poor. Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to tướng the sentence provided Unless someone has a key, we cannot get into the house. Câu 22: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people choose violent films, some others prefer …… ones. Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Câu 25: Choose the sentence that is closest in meaning to tướng the sentence provided John Smith is a farmer. I bought his land. Câu 26: Choose the sentence that is closest in meaning to tướng the sentence given. There ‘s no need for you to tướng talk sánh loudly. Câu 27: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to tướng the sentence provided He talked about nothing except the weather. Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you arrived back at the khách sạn,                    ? Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. While attempting to tướng reach his trang chính before the storm, …………….