vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 6

Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài xích luyện (SBT) Toán 5 luyện 2. 1. Viết số đo phù hợp nhập dù trống

1. Viết số đo phù hợp nhập dù trống rỗng :

 Hình thang 

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 6

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

\({4 \over 5}m\) 

\({1 \over 2}m\) 

\({2 \over 3}m\) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

2.

a. Một hình thang đem diện tích S 20m2, lòng rộng lớn 55dm và lòng bé nhỏ 45dm. Tính độ cao của hình thang.

b. Tính khoảng nằm trong nhị lòng của một hình thang, hiểu được diện tích S hình thang vì như thế 7m2 và độ cao vì như thế 2m.

3. Một thửa ruộng hình thang đem lòng bé nhỏ 26m, lòng to hơn lòng bé nhỏ 8m, lòng nhỏ thêm hơn độ cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng ê ?

4. Viết số phù hợp nhập vị trí chấm.

Cho hình chữ nhật ABCD đem những độ cao thấp như hình vẽ mặt mũi :

Diện tích phần đang được tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

1.

Diện tích hình thang dù trống rỗng loại nhất :

 \(S = {{\left( {15 + 10} \right) \times 12} \over 2} = 150c{m^2}\)

Diện tích hình thang dù trống rỗng loại nhị :

 \(S = {{\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right) \times {2 \over 3}} \over 2} = {{13} \over {30}}{m^2}\)

Diện tích hình thang dù trống rỗng loại tía :

 \(S = {{\left( {1,3 + 1,8} \right) \times 0,6} \over 2} = 0,93d{m^2}\)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

Xem thêm: điện thoại cũ hà nội

10cm

12cm

150cm2

 \({4 \over 5}m\)

\({1 \over 2}m\) 

\({2 \over 3}m\) 

\({{13} \over {30}}{m^2}\) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm3

2.

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 \({{2 \times 2000} \over {55 + 45}} = 40\,\left( {dm} \right)\)

b. Trung bình nằm trong nhị lòng hình thang thì vì như thế diện tích S hình thang phân tách mang đến độ cao :

 \({{day\,lon\, + \,day\,nho} \over 2} = {{dien\,tich} \over {chieu\,cao}} = 7:2 = 3,5\,\left( m \right)\)

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Bài giải

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 \({{\left( {34 + 26} \right) \times 20} \over 2} = 600\,\left( {{m^2}} \right)\)

600m2 vội vàng 6 chuyến 100m2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng ê :

6 ⨯ 70,5 = 423 (kg)

Đáp số : 423kg

4.

Bài giải

Chiều cao của tam giác vì như thế chiều rộng lớn hình chữ nhật là 4cm.

Cạnh lòng của tam giác :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Xem thêm: bản đồ trái đất 3d

Diện tích phần tô đậm là :

4 ⨯ 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cm2